مصرف مرتب داروهای تجویز شده توسط پزشک

-انجام به موقع تمامی سنوگرافی های تجویز شده
- اجتناب از مقاربت ۴۸ ساعت قبل از
- استراحت مطلق نیم ساعت پس عمل
- استراحت نسبی تا نتیجه ی آزمایش
- پرهیز از مصرف غذاهای نفاخ و استفاده بیشتر از میوه ها و سبزیجات