روند تولید مثل انسان بسیار پیچیده است. با وجود این به منظور بررسی آن، می توان این روند را به قسمت های بسیار مهم و اجزای پایه ای تقسیم نمود.

 

از نظر عوامل مردانه چند چیز باید اتفاق بیفتد تا حاملگی رخ دهد. باید میزان کافی اسپرم وجد داشته باشد، اسپرم باید سالم و بالغ باشد، حرکت مناسبی داشته باشد و در زمان تخمک گذاری یا حوالی آن، در گردن رحم یا نزدیکی آن قرار گیرد و به سمت لوله های رحمی صعود کند تا بتواند تخمک را بارور سازد. از بعد عوامل زنانه، باید تخمدان سالم باشد و تخمگذاری رخ دهد، ترشحات دهانه رحم باید رقیق باشند تا اجازه عبور اسپرم به درون رحم را بدهند. دهانه رحم باید اسپرم را به داخل خود بکشد آن را پرورش دهد و به اسپرم اجازه حرکت به سمت لوله های رحمی را بدهد.لوله های رحمی باید کاملا باز باشند و تخمک رها شده را به داخل خود هدایت کنند. عمل لقاح یعنی بارور شده تخمک با اسپرم در لوله های رحمی انجام میگیرد. پس از لقاح نیز لوله ها باید قادر باشند تخم بارور شده را به درون رحم انتقال دهند. رحم باید مکان مناسبی برای جایگزین شدن تخم باشد و قابلیت حمایت از رشد و تکامل بعدی جنین را داشته باشد. هرگاه یک یا چند مورد از عوامل یاد شده وجد نداشته باشد، زوجین در باردار شدن مشکل پیدا خواهند کرد.