المیرا محمدپور(کارشناس خانواده و نازایی)

المیرا محمدپور، دارای مدرک لیسانس مشاور خانواده
سابقه ی کار به مدت 2 سال در مطلب دکتر یوسف نژاد به عنوان مشاور نازایی
سابقه ی کار به مدت 1 سال در مطلب دکتر حیدری کهن به عنوان مشاور نازایی
سابقه ی کار به مدت 1 سال در مطلب دکتر طاهری پناه به عنوان مشاور نازایی
در حال حاضر مدت دو سال است در مطلب دکتر صفارزاده در تهران و دکتر جنتی در دزفول به عنوان مشاور خانواده، نازایی، IVF، اهدای جنین و تخمک و همچنین رحم اجاره می باشم.